fbpx

Regulamin

REGULAMIN KURSÓW MATEMATYCZNYCH

realizowanych w ramach Szkoły Matematyki Szóstka

 

 

Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Szóstkę usług drogą elektroniczną, tj. prowadzenia kursów matematycznych online.

 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin udostępniany jest Nabywcy nieodpłatnie przed zawarciem Umowy na Kurs poprzez przesłanie na podany adres e-mail i udostępnienie na stronie internetowej www.szostkaonline.pl. Nabywca ma prawo wydrukować treść niniejszego Regulaminu, utrwalać go oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.

 

 

Art. 1

Definicje

 

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 

 1. Szóstka – Katarzyna Adamska-Fryz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Luka Pro – Katarzyna Adamska-Fryz, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Kraków, ul. Kazimierza Pułaskiego 8, lok. 28, 30-305 Kraków, NIP: 679-261-35-07, REGON: 382999772, świadcząca usługi edukacyjne w ramach usługi pod nazwą: Szkoła Matematyki Online „Szóstka”, e-mail szostka@szostkaonline.pl;

 2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Kurs – usługa świadczona przez Szóstkę drogą elektroniczną, obejmująca cykl zajęć edukacyjnych o określonej tematyce, realizowany w ustalonym okresie, będący w ofercie Szóstki, określony szczegółowo w Umowie na Kurs;

 5. Umowa na Kurs – umowa zawierana pomiędzy Szóstką a Nabywcą, na podstawie której Szóstka zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Kurs, określająca istotne elementy Kursu.

 6. Nabywca – Kursant albo odpowiednio, Opiekun Kursanta;

 7. Kursant – uczestnik Kursu;

 8. Opiekun Kursanta – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do działania w imieniu Kursanta nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych;

 9. Zoom lub Platforma Zoom – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu realizacji Kursu, należący do Zoom Video Communication Inc.

 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Kursów, stanowiący integralną część Umowy na Kurs.

 

 

Art. 2

Zawarcie i realizacja Umowy na Kurs

 

 1. Umowa na Kurs zawierana jest pomiędzy Szóstką i Nabywcą.

 2. Warunkiem przystąpienia do Kursu przez Kursanta jest:

  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Nabywcę,

  2. wyrażenie zgody przez Nabywcę na przetwarzanie danych osobowych Kursanta i Opiekuna Kursanta w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie,

  3. wybór konkretnego Kursu (szczegółowe opisy kursów – oferty, znajdują się na stronie internetowej www.szostkaonline.pl),

  4. zapisanie Kursanta na dany Kurs, i

  5. terminowa zapłata przez Nabywcę za dany Kurs.

 3. Przez zaakceptowanie Regulaminu, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do treści Umowy na Kurs.

 4. Zgłoszenie się na Kurs, a dalej zaakceptowanie warunków Umowy na Kurs i Regulaminu w oświadczeniu skierowanym do Szóstka oznacza zawarcie umowy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym zakres usługi świadczonej przez Szóstkę opisany jest w ofercie danego Kursu. Oświadczenie Nabywcy o akceptacji warunków Umowy i Regulaminu może być przesłane Szóstce w drodze wiadomości e-mail.

 5. Umowa na Kurs zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, składających się na dany Kurs.

 6. W przypadku odwołania zajęć przez Szóstkę, niezależnie od innych uprawnień Kursanta lub odpowiednio, Opiekuna Kursanta, Szóstka zaproponuje dodatkowy termin zajęć umożliwiający realizację liczby godzin zgodnej z programem Kursu.

 7. Szóstka dołoży należytej staranności w przeprowadzeniu Kursu, niemniej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultat szkolenia, w tym także za wyniki jakichkolwiek egzaminów lub sprawdzianów, do których Kursant przystąpi.

 8. Szóstka zastrzega możliwość udziału w zajęciach wizytatora, jednak nie częściej niż 4 razy w ciągu jednego semestru danego Kursu w tej samej grupie.

 9. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie oświadczają, że zmiana harmonogramu zajęć nie stanowi zmiany Umowy na Kurs.

 

 

Art. 3

Płatność

 

 1. Cena Kursu, termin i forma płatności za Kurs określone są w Umowie na Kurs. Cena Kursu zawiera należny podatek VAT. Cena Kursu nie zawiera kosztów podręcznika oraz materiałów ćwiczeniowych, jeżeli inaczej nie wskazano w Umowie na Kurs.

 2. W przypadku zapłaty za Kurs w całości lub w ratach gotówką, faktura jest wystawiana w dniu zapłaty odpowiednio całej opłaty za Kurs lub każdej raty. W przypadku zapłaty za Kurs w całości lub w ratach przelewem, faktura jest wystawiana w terminie 7 dni roboczych od daty uznania rachunku bankowego Szóstki kwotą przelewu, odpowiednio całej opłaty za Kurs lub poszczególnej raty. Ceny Kursów i ewentualne rabaty są określone w ofercie Szóstki. Dostępne rabaty i promocje nie sumują się, chyba że odpowiednie postanowienia Regulaminu stanowią inaczej lub strony postanowią inaczej.

 

Art. 4

Wypowiedzenie Umowy na Kurs

 

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, Umowa na Kurs może być wypowiedziana przez Nabywcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Forma mailowa wypowiedzenia jest dopuszczalna, o ile nie ulega wątpliwości, że e-mail został wysłany przez Nabywcę.

 2. Wypowiedzenie Umowy na Kurs skutkuje zwrotem dokonanej wpłaty po potrąceniu wynagrodzenia za część odbytego przez Kursanta Kursu.

 3. Grupa Kursu może zostać zlikwidowana, jeżeli liczebność grupy wyniesie mniej niż  stan minimalny określony w Umowie na Kurs. W takiej sytuacji Nabywca lub Szóstka ma prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs, a Szóstka zwróci Nabywcy dokonane wpłaty, z jednoczesnym rozliczeniem odbytych zajęć. Ustęp 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

 

Art. 5

Warunki świadczenia kursów

 

 1. Szóstka świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Kursant i Opiekun Kursanta zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu. W przypadku, gdy Umowa na Kurs zawierana jest przez Opiekuna Kursanta, wówczas Opiekun Kursanta zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Kursanta postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Hiperłącze, indywidualny login i hasło dostępu do platform komunikacyjnych Opiekun Kursanta i Kursant otrzymują drogą mailową na podany w Umowie na Kurs adres e-mail.

 4. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania usług:

  1. komputer lub tablet wyposażone w urządzenie odtwarzające dźwięk, mikrofon i kamerę, i

  2. stabilne łącze internetowe: min. 3 Mbps w dwóch kierunkach.

 1. Kursant przyjmuje do wiadomości, iż:

 1. niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Szóstkę, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Kursant powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na swoim sprzęcie;

 2. Kursant powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;

 3. z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Kursu każdorazowo należy włączyć opcje „Włącz mikrofon” oraz „Włącz kamerę” aby umożliwić przysyłanie obrazu i dźwięku. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż rezygnacja z włączenia ww. opcji może wpłynąć na niższą jakość i efektywność Kursu.

 2. Niedozwolone jest w szczególności:

 1. korzystanie z Platformy Zoom w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad moralności, dobrych obyczajów, dobrego wychowania lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami,

 2. podawanie się za innego Kursanta,

 3. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich, prowadzącego zajęcia, innych uczestników Kursu i/lub Szóstki, w szczególności mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy Zoom lub platform www.dzwonek.pl, https://pl.khanacademy.org/, jak również w inny sposób utrudnienie lub zakłócenie normalnego przebiegu zajęć w ramach Kursu,

 4. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Kursantów lub prowadzącego zajęcia,

 5. przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,

 6. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Kursant.

 1. Udział Kursanta w zajęciach nie jest obowiązkowy.

 

 

Art. 6

Odpowiedzialność Szóstki

 

 1. Szóstka zobowiązana jest do przeprowadzenia Kursu z należytą starannością i dbałością o dobro Kursanta, co zostanie zrealizowane poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli matematyki oraz wykorzystanie profesjonalnych materiałów dydaktycznych.

 2. Szóstka ponosi odpowiedzialność za jakość świadczeń wynikających z Umowy na Kurs, zgodnie z ofertą.

 3. Szóstka nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Kursantów z Platformy Zoom w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami korzystania z Platformy Zoom, zasadami korzystania z platformy www.dzwonek.pl,

  2. brak zastosowania przez Kursanta minimalnych wymagań sprzętowych Platformy Zoom lub platformy www.dzwonek.pl.

 1. Szóstka ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Kursanta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania w związku z Kursem.

 

Art. 7

Reklamacje

 

 1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje należy składać Szóstce pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Szóstki podane w Umowie na Kurs (adres e-mail: szostka@szostkaonline.pl, numer tel.: +48 573 185 704 lub +48 12 2020 848(czynny w godz. 9:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku).

 3. Szóstka rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szóstka przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

 4. Szóstka nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 

Art. 8

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie na Kurs oraz podczas realizacji Kursu jest Katarzyna Adamską-Fryz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Luka Pro – Katarzyna Adamska-Fryz, adres stałego: Kraków, ul. Kazimierza Pułaskiego 8, lok. 28, 30-305 Kraków, NIP: 679-261-35-07, REGON: 382999772.

 2. Kontakt: szostka@szostkaonline.pl.

 3. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:

  1. realizacja umowy – podstawa prawna – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy. Dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  2. ewentualne dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

  3. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, (w tym profilowanie) – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Kursanta/Opiekuna Kursanta sprzeciwu na marketing lub profilowanie.

  4. marketing produktów i usług Szóstki oraz podmiotów współpracujących z Szóstką – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez Kursanta/Opiekuna Kursanta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust 1 lit. f. W wypadku wyrażenia zgody także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane.

 6. Odbiorcy danych:

  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,

  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Zoom Video Communication Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Szóstkę usług,

 7. Podanie danych do realizacji Umowy na Kurs jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości podpisania Umowy na Kurs lub realizacji Kursu. Nieudostępnienie wizerunku podczas zajęć online może wpłynąć na niższą jakość i efektywność Kursu. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 8. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznego dostawcy, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Standard Contractual Clauses (SCCs) (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązanie gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

 9. Kursantowi/Opiekunowi Kursanta przysługuje prawo:

  1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Szóstki oraz podmiotów współpracujących z Szóstką. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.

  4. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Szóstki danych osobowych Kursanta/Opiekuna Kursanta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania Umowy na Kurs. Kursant/Opiekun Kursanta może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  5. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

Art. 9

Umowy na Kurs zawierane przez Konsumenta

 

 1. Do Umów na Kurs zawieranych przez Konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień niniejszego art. 9.

 2. Odstąpienie.

  1. W przypadku Umów na Kurs zawartych poza lokalem Szóstki lub na odległość, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na Kurs bez podawania przyczyny. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem przekazywany jest Konsumentowi razem z Umową na Kurs.

  2. Prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs, o którym mowa w pkt. a powyżej, nie przysługuje względem poszczególnych zajęć z uczniem, które w całości zostały przeprowadzone przez Szóstkę, za uprzednią zgodą Konsumenta, w okresie przed upływem czasu na odstąpienie lub przed odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy na Kurs. Tym samym względem zajęć z uczniem, które w całości zostały przeprowadzone przez Szóstkę, za uprzednią zgodą Konsumenta, w okresie przed upływem czasu na odstąpienie lub przed odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy na Kurs, Konsument utraci prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.

  3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, Szóstka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy na Kurs, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, pomniejszone o wynagrodzenie należne Szóstce za zajęcia przeprowadzone przez Szóstkę z uczniem przed odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy na Kurs.

 1. Szóstka może zmienić ustaloną w Umowie na Kurs cenę za Kurs w trakcie obowiązywania Umowy na Kurs w przypadku udokumentowanej zmiany okoliczności mających wpływ na koszty działalności po stronie Szóstki lub skutkujących koniecznością podwyższenie ceny za Kurs, w jednej z następujących okoliczności:

  1. nie mniejszego niż 25% wzrostu kosztów licencji lub materiałów szkoleniowych wykorzystywanych dla potrzeb Kursu,

  2. nie mniejszego niż 10% wzrostu całkowitych kosztów wynagrodzeń świadczeniodawców, działających na rzecz Szóstki, w szczególności osób prowadzących zajęcia składających się na Kurs,

  3. nie mniejszego niż 10% wzrostu, wprowadzenia nowych, względnie likwidacji istniejącego zwolnienia lub innej podobnej sytuacji dotyczącej opłat urzędowych, podatków lub opłat publicznoprawnych należnych za takie usługi,

  4. wzrostu cen nie mniejszego niż 10% w trakcie obowiązywania Umowy na Kurs, ustalonego w oparciu o miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 1. W przypadku zmiany ceny stosownie do art. 9 ust. 3, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na Kurs. W takim przypadku Szóstka zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Nabywcę kwot na poczet realizacji Umowy na Kurs z jednoczesnym rozliczeniem odbytych zajęć; art. 4 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Z powyższego prawa odstąpienia od Umowy Nabywca może skorzystać w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ceny.

 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

  2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

  3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 

Art. 10

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Kursantowi lub Opiekunowi Kursanta przez Szóstkę w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szóstce autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szóstka eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

 2. Kursant lub Opiekun Kursanta ma prawo korzystania z otrzymanych od Szóstki w związku z Kursem materiałów dydaktycznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kursant/Opiekun Kursanta nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie mogą korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

 

 

Art. 11

Promocje

 

 1. W przypadku zawierania Umowy na Kurs w ramach promocji, której organizatorem jest Szóstka, do Umowy na Kurs mają zastosowanie również warunki danej promocji określonej w ofertach przedstawionych na stronie internetowej www.szostkaonline.pl.

 

 

Art. 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022r.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Nabywcy odbywać się będzie drogą mailową na podany w Umowie na Kurs adres e-mail. O planowanej dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni. Jednocześnie, w przypadku, gdy Kursant zdecyduje nie akceptować przedstawionych mu zmian Regulaminu będzie przysługiwało mu prawo do rezygnacji z Kursu i odstąpienia od Umowy na Kurs. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone z ważnych powodów, w tym m.in. w związku ze zmianami wymagań technicznych dostawców usług IT, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Umów na Kurs zawieranych przez Konsumenta także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Regulamin oraz Umowa na Kurs podlegają prawu polskiemu.

 

Wydanie Regulaminu: 7

Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2022